Het IPBO
Privacy verklaring
 
   
             
 
 

Door ons verzamelde gegevens:

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die door jou worden (op)gegeven, gedurende jouw deelname aan onze training/ coaching/ behandelingen. Bijvoorbeeld als je een formulier (op de website) invult, of wanneer je ons een e-mail stuurt. 

De persoonsregistratie kan de volgende gegevens bevatten:

 • Voor en achternaam
 • Adres gegevens
 • Postcode en woonplaats
 • Geboorte datum
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Verzekeringsgegevens
 • Huisarts (wanneer dit in belang is van de behandeling)
 • BSN ( dit i.v.m. declareren in het kader van de Zorgverzekeringswet)
 • Gegevens met betrekking tot de gezondheid van de cliënt.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Het IPBO verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen

 • Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 • Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in het WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.
 • Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van het IPBO zijn via een persoonlijk contract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
 

Hoe informeer ik mijn cliŽnten?

 • Het IPBO informeert haar cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens het intake gesprek.
 • Op de website van het IPBO staat informatie over de werkwijze en dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO.

Wie werken er daadwerkelijk met de cliŽntdossiers?

 • De fysiotherapeut/hapto-therapeut is de enige die toegang heeft tot medische cliëntdossiers en heeft beroepsgeheim.
 • Alleen de gezondheidsformulieren betreffende de transformatie training kunnen ingezien worden door medewerkers van het IPBO. Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennisnemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.
 • Tijdens overleg met een collega of intervisiegroepen waarin casuïstiek besproken wordt gebeurd dit altijd anoniem en onherkenbaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het IPBO deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met wettelijke instanties.

 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Het IPBO draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

 • Het IPBO werkt met papieren cliëntdossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
 • Het IPBO werkt met een digitaal cliëntdossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
 • Eveneens is er een virusscanner en een firewall op de computer geïnstalleerd.
 • Doordat ik regelmatig de laatste versie installeer van mijn software, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Recht op inzage, wijziging, verwijdering en overdracht aan derden.

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Met toestemming van de betrokkene kunnen gegevens overgedragen worden aan derden.
 • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor declaraties bij b.v. VECOZO. ( het hiervoor ontwikkelde internetplatform).
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Voor inzage, correctie, verwijdering van je gegevens kun je een afspraak maken met Caspar Nap en een mail sturen naar ipbo@online.nl , (info@hoomana.nl)

Bezwaar

Het IPBO wilt u er tevens op wijzen dat er een mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via: ipbo@online.nl telefoon 010-4127572